Nové podmínky u získání povolení pro agentury práce

12643 0
12643 0

Nedávno došlo k zásadním novelizacím[1] právní úpravy v oblasti zprostředkování zaměstnání v České republice soukromými subjekty, tedy agenturami práce. V tomto článku představuji stručný přehled základních podmínek ke splnění pro každého, kdo by měl zájem takovou agenturu práce provozovat.

Agenturou práce, tedy poskytovatelem služeb spočívajících ve zprostředkování zaměstnání může být jak fyzická, tak právnická osoba. Podmínky pro fungování agentur práce, udělení povolení a jejich kontrolu jsou stanoveny zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Základním předpokladem k provozování zprostředkovatelské činnosti je povolení udělené generálním ředitelstvím Úřadu práce České republiky.

Zprostředkováním zaměstnání se rozumí[2]:

a) vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly (zde dále „zprostředkovatelská činnost“),

b) zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení (zde dále „agenturní zaměstnávání“),

c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí (zde dále „poradenská činnost“).

Oprávněný subjekt

O povolení ke zprostředkování zaměstnání může zažádat jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Právnická osoba musí mít odpovědného zástupce[3], který musí splňovat podmínky jako žadatel, který je fyzickou osobou.

Požadavky na fyzické osoby a odpovědné zástupce

Každý žadatel – fyzická osoba, popř. odpovědný zástupce právnické osoby musí splňovat následující podmínky:

 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný, což ve smyslu zákona o zaměstnanosti znamená, že nesmí být pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti majetku;
 • má bydliště na území ČR;
 • v posledních 3 letech nevykonával funkci odpovědného zástupce u právnické osoby, statutárního orgánu nebo orgánu právnické osoby, které bylo odejmuto povolení ke zprostředkování zaměstnání z důvodů podle § 63 odst. 2 písm. a) až f) nebo § 63 odst. 3, a to v době, kdy u této právnické osoby nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly k odejmutí tohoto povolení;
 • je odborně způsobilý, tedy:
  • má ukončené vysokoškolské vzdělání a nejméně dvouletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno,
  • anebo má střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři a nejméně pětiletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno.

Požadavky na právnickou osobu

Každý žadatel – právnická osoba musí mít odpovědného zástupce splňujícího výše uvedené podmínky, který s ní musí být v pracovním poměru[4]. Je-li však odpovědný zástupce statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu této právnické osoby, nemusí s ní být v pracovním poměru. Dále musí i sama tato právnická osoba být bezúhonná, obdobně jako u osob fyzických tak nesmí být pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti majetku.

Podmínky vydání povolení pro agenturní zaměstnávání

Žadatel žádající o povolení k činnosti spočívající v agenturním zaměstnávání, musí zároveň:

 •  po splnění všech výše uvedených podmínek na výzvu generálního ředitelství Úřadu práce složit kauci ve výši 500.000,– Kč na zvláštní účet generálního ředitelství Úřadu práce, která bude deponována po celou dobu, po kterou bude v platnosti povolení; a
 •  mít sjednáno pojištění záruky pro případ svého úpadku.

Náležitosti žádosti o povolení

Žadatel musí v žádosti o povolení uvést následující údaje a přiložit doklady prokazující splnění podmínek na něj kladených, tj:

 • identifikační údaje žadatele;
 • předmět a místo podnikání;
 • formu zprostředkování (§ 14 odst. 1), pro kterou je povolení žádáno, tedy zda zamýšlí konat pouze zprostředkovatelskou nebo poradenskou činnost, či zda má zájem provozovat agenturní zaměstnávání;
 • druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání žádáno;
 • identifikační údaje odpovědného zástupce, v případě žadatele – právnické osoby (k žádosti se připojí prohlášení o souhlasu se svým ustavením do funkce);
 • jako přílohu žádosti je nutné uvést adresu svých pracovišť, která budou zprostředkování provádět a doklad o odborné způsobilosti (buď odpovědného zástupce, nebo přímo žádající fyzické osoby).

Konečně je třeba také upozornit na nutnost zaplacení správního poplatku za zpracování žádosti, jehož výše se pohybuje od 5.000,- Kč do 25.000,- Kč[5], dle požadované formy zprostředkování.

Závěrem

Výše uvedené tak představuje základní podmínky pro zřízení agentury práce v České republice. Zákonodárce klade na všechny osoby, které o výkon zprostředkovatelské činnosti v oblasti zaměstnávání usilují výše uvedené požadavky především proto, aby zaměstnání zprostředkovávaly pouze kvalifikované osoby, které o to mají skutečně zájem a jsou schopny dostát všem svým závazkům. To se projevuje zejména u agenturního zaměstnávání, kdy kauce, která je vyžadována,slouží především k úhradě případných dluhů vůči zaměstnancům agentury.

Závěrem je třeba připomenout, že i stávající agentury práce se musely výše uvedeným podmínkám přizpůsobit[6], zejm. musely složit předmětnou kauci, a to do tří měsíců ode dne účinnosti[7] zákona č. 206/2017 Sb., tedy nejpozději do 30. 10. 2017. Nebyla-li v této lhůtě kauce složena, povolení ke zprostředkování zaměstnání automaticky zaniká.


[1] Zák. č. 206/2017 Sb., s účinností ke dni 29. července 2017.

[2] Srov. § 14 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

[3] Jedná se o fyzickou osobu, která splňuje požadavky kladené na agenturu práce, jež ze své podstaty sama právnická osoba splňovat nemůže (např. odborná způsobilost).

[4] S pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně.

[5] Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka č. 9, písm. d), e) a f) Sazebníku.

[6] Ve lhůtách stanovených v čl. II části první zák. č. 206/2017 Sb.

[7] 29. července 2017.

In this article

Join the Conversation