Spolek Nugis Finem již pošesté vyhlašuje soutěž o nejlepší právní odborný článek Iurium Scriptum Competition. Již potřetí se partnerem soutěže stal Nejvyšší soud.

Partnery letošního ročníku soutěže jsou:

 • Nejvyšší soud, jehož soudci poskytnou svoji expertizu a budou se podílet na hodnocení článků a udílení zpětné vazby jejich autorům,
 • nakladatelství Nugis Finem Publishing, které poskytlo finanční cenu pro výherce soutěže společně s knihami ze své edice,
 • advokátní kancelář Kremplová & partneři, která poskytla finanční cenu pro výherce soutěže,
 • advokátní kancelář PricewaterhouseCoopers Legal, která poskytla knihy jako cenu pro výherce soutěže,
 • společnost AION CS a jimi provozovaná služba Zákony pro lidi, která poskytli cenu do soutěže – licence ZPL Plus.

Preambule soutěže

 

Cílem soutěže Iurium Scriptum Competition je podporovat zejména mladé právníky a studenty práv k většímu zájmu o právní vědu a k jejich samostatnému vědeckému bádání v oblasti práva. Cestou k lepšímu právnímu prostředí v České republice je podle nás právě to, že větší množství právníků bude umět pracovat s právní vědou a jejími poznatky. Stejně tak každý další právník, který se procesu rozvoje právní vědy sám aktivně účastní tím, že sepisuje svoje zkušenosti, úvahy a názory na právní problémy do formy článků, přispívá k tomu, že česká právní věda bude bohatší.

Kvalita právní vědy se musí zákonitě v dlouhodobém horizontu projevit i v rozhodovací praxi. Diskuze o tom, které právní řešení je nejlepší a produkuje nejlepší a nejférovější výsledky, vede k tomu, že je také větší pravděpodobnost, že se toto nejlepší řešení podaří najít. Rozsáhle kritizovaná rozhodovací praxe může přetrvat na období několika let, z dlouhodobého hlediska ale vždy převáží racionalita.

V soutěži Iurium Scriptum Competition chceme jednou ročně ocenit autory článků, jejichž přínos české právní vědě je nejvýznamnější. Soutěže se může účastnit kdokoliv – ať už se jedná stále ještě o studenta právnické fakulty, příslušníka jakéhokoliv právnického povolání, anebo se vůbec nejedná o právníka. Jediné kritérium, které je v Iurium Scriptum Competition důležité, je přínos pro právní vědu a rozvoj právního poznání.

Vyhlášení soutěže pro rok 2021

 

Harmonogram:

 • 13. srpna 2021 – vyhlášení soutěže
 • 3. října 2021 – termín pro odesílání článků
 • 25. října 2021 – (interní) termín pro členy redakční rady k vypracování recenzních posudků v prvním kole
 • 10. prosince 2021 – vyhlášení výsledků na základě posudků ve druhém kole (omlouváme se, ale museli jsme posunout termín vyhlášení z důvodů zpoždění s některými z recenzních posudků)

 

Praktické informace:

 • termín odeslání soutěžních článků je neděle 3. 10. 2021 do půlnoci
 • práce se odevzdává prostřednictvím e-mailu ve formátu .doc nebo .docx, konkrétně na adrese redakce@iurium.cz
 • aby nám tvůj text nezapadl, do předmětu e-mailu uveď: „Iurium Scriptum Competition
 • maximální rozsah práce není omezen, doporučujeme psát texty alespoň o 10 normostranách, dosahují nejlepších výsledků
 • formální náležitosti musejí odpovídat běžným standardům odborné práce, pro poznámkový aparát používejte naši citační normu
 • témata nejsou vůbec omezena, jediné omezení je snad jen to, že by se mělo jednat o články z oblasti práva – jinak je ale možné psát o čemkoliv

 

Ceny:

 

 

 

Kromě výše uvedených cen za první tři místa budou články kladně hodnocené naší redakční radou na našem webu a sociálních sítích. Ty úplně nejlepší dokonce vyjdou i v tištěné podobě – v našem odborném „peer-reviewed“ periodiku Iurium Scriptum. Tahle kombinace je víc než jenom dobrou položkou do tvého životopisu.

 

Pravidla soutěže

 

Čl. 1
Definice pojmů

(1) Iurium Scriptum Competition je soutěž o nejlepší odborný článek s právní tématikou (dále jen „Soutěž“) pořádaná spolkem Nugis Finem, z.s., IČ: 037 70 796, se sídlem Botanická 785/9, Brno, 602 00 (dále jen „Pořadatel“).
(2) Tato obecně závazná pravidla Soutěže upravují a stanovují pravidla Soutěže, podmínky účasti v Soutěži, způsob rozhodování o vítězi Soutěže, ocenění soutěžících a další pravidla.
(3) Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba (dále jen „Účastník“).

Čl. 2
Přihláška do soutěže

(1) Účastník Soutěže pro svoje přihlášení doručí odborný článek (dále jen „Článek“) e-mailem na adresu redakce@iurium.cz, a to ve formátu .doc nebo .docx, přičemž do předmětu emailu uvede „Iurium Scriptum Competition“. Konkrétní termín, do kterého musí být Článek na tento e-mail doručen, stanovuje v každém ročníku Soutěže Pořadatel. V e-mailu s Článkem Účastník zároveň uvede základní osobní informace (jméno a příjmení, název školy, kterou navštěvuje, je-li studentem, nebo název instituce, na které působí, není-li studentem). Články, které Účastník doručí jinou než elektronickou formou (například poštou), nebudou do Soutěže zařazeny.
(2) Článek musí být napsán v českém jazyce a musí se týkat právní tématiky. Zároveň musí jít o původní autorský článek, který nebyl nikde žádným způsobem publikován a/nebo nebyl přihlášen do jiné podobné soutěže, nebude-li mezi Pořadatelem a Účastníkem dohodnuto jinak. Rozsah Článku není omezen.
(3) V případě porušení předchozího odstavce tohoto článku si Pořadatel vyhrazuje právo Účastníka ze Soutěže vyřadit.
(4) Přihlášením Článku do Soutěže Účastník Pořadateli uděluje výhradní bezúplatnou a časově neomezenou licenci k publikaci Článku na serveru Iurium.cz, případně též také v časopisu Iurium Scriptum s uvedením autorství. Pořadatel si vyhrazuje právo Článek nepublikovat.
(5) Přihlášením Článku do Soutěže Účastník bere na vědomí, že Pořadatel každoročně zveřejňuje výsledky soutěže na svých webových stránkách a také na sociálních sítích, stejně tak že Provozovatel publikuje zaslané články mimo jiné v časopise Iurium Scriptum, kde je umístěn i krátký medailonek o osobě autora. Účastník zasláním Článku bere toto nakládání s osobními údaji na vědomí a zároveň se zavazuje, že pokud bude požádán o vypracování medailonku o své osobě pro účely zveřejnění s jeho článkem, že tak bez zbytečného odkladu učiní.

Čl. 3
Hodnocení soutěže

(1) Zaslané Články jsou anonymizovány a hodnoceny členy redakční rady Iuria. Články mohou být stejně tak zaslány na hodnocení i jiným odborníkům v oboru či jiným osobám, které pro hodnocení Článků určily partnerské instituce Soutěže (všichni dohromady dále jen „Hodnotitelé“). Hodnotitelé zaslané Články hodnotí bez znalosti informací o identitě Účastníka.
(2) Hodnotitelé jsou z účasti v Soutěži vyloučeni.
(3) Hodnotitelé hodnotí v prvním i druhém kole Soutěže obsahovou a odbornou úroveň Článku včetně srozumitelnosti a stylistické úrovně Článku. Účastník je povinen při užití jakýchkoliv externích zdrojů takové zdroje řádně ocitovat, v opačném případě, bude-li Článek obsahovat prvky plagiátorství či porušení autorských práv, je Pořadatel oprávněn vyřadit ho ze Soutěže.
(4) Článek musí být opatřen citačním aparátem ve formě poznámek pod čarou, přičemž jednotlivé citace musí být v souladu se Směrnicí Nugis Finem o jednotném citování v odborných a jiných textech (dále jen „Citační manuál“). Účastník bere na vědomí, že dodržení této instrukce je jedním z hodnocených kritérií při vypracování posudků na daný Článek.
(5) Článek je v každém kole Soutěže hodnocen vždy minimálně dvěma Hodnotiteli, a to na základě následujících kritérií:

(a) originalita Článku (1-10 bodů);
(b) obsah Článku a přesvědčivost jeho závěrů (1-10 bodů);
(c) odborná úroveň Článku (1-10 bodů);
(d) formální úroveň Článku mimo jazykovou a stylistickou úroveň (1-10 bodů);
(e) jazyková a stylistická úroveň Článku (1-5 bodů).

(6) Každý Hodnotitel může ve shodě s předchozím odstavcem toho článku udělit každému Článku až 45 bodů, přičemž body získané od obou Hodnotitelů se sčítají, maximální počet, který Článek může získat, je tedy 90.
(7) Tři Články s nejvyšším počtem bodů postupují do druhého kola, finále Soutěže. Tyto Články jsou následně ve druhém kole Soutěže hodnoceny znovu dvěma Hodnotiteli, přičemž Hodnotiteli článků v druhém kole musí být Hodnotitelé odlišní od Hodnotitelů v prvním kole Soutěže. Každý Hodnotitel může postupujícímu Článku opět udělit až 45 bodů, přičemž body, které postupující Článek získal v prvním a druhém kole Soutěže, se sčítají. Celkový počet bodů tak může být až 180. Článek, který získá největší počet bodů, v Soutěži vítězí.
(8) Účastníci, kteří zaslali Články, jež se umístily na prvních třech příčkách, budou odměněni. Odměnu pro každý ročník stanovuje Pořadatel.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

(1) Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo neobsadit některá či všechna oceněná místa v případě, že přihlášené Články nebudou dosahovat požadované úrovně.
(2) Pořadatel si vyhrazuje pravidla Soutěže změnit, případně Soutěž zcela zrušit, zejména, nikoliv však výlučně, v případě, bude-li přihlášen malý počet Článků, a to bez náhrady.
(3) Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých ze Soutěže učinit konečné rozhodnutí.
(4) Veškeré další otázky těmito pravidly neupravené nebo nepředvídané budou řešeny s konečnou platností Pořadatelem.

 

Pravidla soutěže a její preambule se řídí statutem soutěže Iurium Scriptum, na kterém se dne 28. července 2019 usnesli John A. Gealfow, prezident spolku Nugis Finem, Lukáš Dořičák, předseda redakční rady Iurium, a Jiří Jarolím, šéfredaktor Iuria