Redakce přijímá příspěvky ve formátech .doc, .docx, .rtf na e-mailu redakce@iurium.cz. Odesláním příspěvku uděluje autor periodiku Iurium výhradní bezplatnou a časově neomezenou licenci k publikaci díla. Každý příspěvek je nutné opatřit názvem, uvést v něm své jméno a místo svého pracoviště (studia) a to, v jaké rubrice si přeje příspěvek publikovat (odborné články, právo pro začátečníky…).

publikační proces

Recenzní řízení trvá obvykle do 30 dnů. Záleží ale na momentálním nápadu článků a pracovním vytížení recenzentů. Šéfredaktor dává při přijetí článku autorovi článku vědět, jaký je momentální odhad trvání recenzního řízení.

Příspěvky, které autor zamýšlí publikovat v rubrice „odborné články“ procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením. Recenzní oponenti jsou tvořeni zejména členy redakční rady (interními i externími), v odůvodněných případech i lidmi mimo redakční radu. V případě, že příspěvek již byl uznán např. jako kvalifikační či seminární práce na vysoké škole odborníkem v daném oboru, obvykle postačuje recenzní posudek jen ze strany jednoho recenzenta.

K posouzení úrovně příspěvku vybírá šéfredaktor odborníky na problematiku, jíž se text zabývá. Hodnotí se zejména téma a originalita příspěvku, jeho obsah a odborná úroveň, jakož i stylistická a jazyková stránka. Recenzenti  vyplňují do standardizovaného formuláře, zda text doporučují bez výhrad k publikaci, přepracování nebo úplnému zamítnutí. Své rozhodnutí vždy podrobně zdůvodní. O publikaci příspěvku rozhoduje šéfredaktor na základě doporučení recenzních oponentů.

Náležitosti článků

Příspěvek by měl přehledně být členěn do kapitol a odstavců. Citace musí být provedena prostřednictvím systému poznámek pod čarou (harvardský a vancouverský systém citací není přípustný), musí odpovídat obvyklým standardům a musí být v souladu s citačním manuálem našeho serveru.

Rozsah příspěvku neomezujeme, v odůvodněných případech publikujeme i dlouhé články. Obvyklá délka článků se ale pohybuje mezi by  18.000 a 36.000 znaků (včetně mezer).

Stručné představení autora, klíčová slova, abstrakt v anglickém a českém jazyce.