Iurium je odborným právnickým internetovým portálem, který se zaměřuje na publikaci vědeckých příspěvků ze všech oblastí práva (rubrika odborné články), rozhovorů s významnými osobnostmi právní teorie i praxe, jakož i na monitoring klíčových soudních rozhodnutí či publikaci jednodušších a praktičtěji orientovaných příspěvků (rubrika právo pro začátečníky).

Příspěvky v rubrice odborné články procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením ze strany dvou oponentů. Recenzní řízení pokládá redakční rada za nezbytný předpoklad kvality publikovaných příspěvků. Výhodou internetové platformy periodika Iurium je zejména uveřejnění příspěvků bez zbytečných prodlev, které tak neztrácí na aktualitě, což je pro oblast práva obzvláště důležité. Kromě toho se však plánuje vydání vybraných příspěvků přibližně dvakrát ročně i v podobě tištěného recenzovaného časopisu.