Novela zákona o soudech a soudcích: asistenti, justiční čekatelé a justiční kandidáti. Odpovídá předseda Krajského soudu v Ostravě

5327 1
5327 1

Příspěvek je zpracován asistentkou soudce a tiskovou mluvčí Krajského soudu v Ostravě ve spolupráci a se schválením předsedy Krajského soudu v Ostravě.

Cílem tohoto příspěvku je přiblížit pozici asistenta soudce a novou pozici justičního kandidáta. Věřím, že zde najdou odpovědi jak studenti posledních ročníků právnických fakult, tak absolventi, mladí právníci s praxí, ale i s profesními zkouškami. Pozornost bude věnována rovněž výkladovým nejasnostem novely zákona o soudech a soudcích.

Krajský soud v Ostravě.

Asistent soudce (a justiční čekatel)

Asistentem soudce se podle zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích,[1] může stát bezúhonný občan České republiky, která má vysokoškolské vzdělání v magisterském studiu na vysoké škole v České republice. Studenti ze zahraničí, typicky Slováci, nebo Češi studující zahraniční univerzitu, tedy nemohou nastoupit na soud jako asistenti soudce. Ostatně podmínka státního občanství je nutná pro funkci soudce, a proto je podmínkou i pro pozici asistentů, justičních čekatelů a kandidátů.

Jaký je rozdíl mezi asistentem a justičním čekatelem?

Předně je třeba poznamenat, že pozice justičního čekatele zanikla s novelou zákona o soudech a soudcích provedenou zákonem č. 218/2021 Sb. Justiční čekatelé však na soudech stále ještě působí, protože justiční čekatelé přijatí do přípravné služby před touto novelou (tedy do konce roku 2021) svou přípravnou službu dokončí podle dřívějších pravidel. Nové justiční čekatele soudy však již nabírat nemohou. Pozice justičního čekatele, stejně jako i asistenta, byla upravena v zákoně o soudech a soudcích[2]. Pravomoc justičních čekatelů a asistentů byla stejná, byť konané úkony jsou pro obě pozice stanovené jiným právním předpisem[3].

Zásadní rozdíl však spočíval v praktickém uchopení obou pozic. Účelem asistenta soudce je pomoci konkrétnímu soudci (soudcům) s jeho prací a odbřemenit jej od množství práce, zejm. výkonem rutinních úkonů či přípravou jednodušších rozhodnutí. Naproti tomu účelem justičního čekatele je zásadně příprava na budoucí funkci soudce.

Dalším rozdílem je, že praxe čekatele je vedena dle tzv. čekatelského plánu, který je rozvržen tak, aby si vyzkoušel nejlépe všechny soudní agendy, tedy obešel tzv. kolečko. Asistent je naproti tomu jmenován k jednomu soudci či více soudcům zpravidla na jednom úseku. Pozice justičního kandidáta by se měla blížit pozici justičního čekatele, k tomu viz dále.

Rozdíl je rovněž ve výběrovém řízení, když na pozici asistenta soudce není právní úpravou stanovena tak obsáhlá procedura a výběrové řízení se skládá pouze z posouzení přihlášky uchazeče a ústního pohovoru. Oproti tomu výběrové řízení na pozici justičních čekatelů bylo mnohem složitější. Skládalo se z posouzení přihlášky uchazeče, písemného testu (pravidla pro něj se v průběhu let měnila), z ústního pohovoru a také psychotestu.

Proč se stát asistentem?

Nyní tedy absolventi směřující do justice (tedy bez profesních zkoušek) mohou nastoupit pouze jako asistenti soudce. K přihlášení se na výběrové řízení na pozici justičního kandidáta je zapotřebí složit odbornou justiční zkoušku nebo zkoušku započitatelnou (například advokátní) dále je zapotřebí mít nejméně tříletou právní praxi, z toho alespoň rok v pozici asistenta soudce.

Jako asistent soudce se seznámíte s vnitřním chodem soudu. Soudy mají také svůj systém vzdělávání asistentů, který zahrnuje jednak vzdělávání přímo na soudech ze strany zkušených soudců a jednak vzdělávání prostřednictvím Justiční akademie v Kroměříži. Díky tomu pak bude mít asistent soudce podstatně snazší pozici k seznamování se s prostředím soudů a s agendou justičního kandidáta například oproti koncipientovi, který působí mimo justici.

Náplň práce asistenta soudce se také liší podle toho, na kterém soudě působí. Jiné agendy jsou na soudech okresních a jiné na soudech krajských a vyšších. K tomu s jakými agendami se mohou asistenti setkat na přímo na KS v Ostravě předseda KS přibližuje „Jako asistent soudce se zde můžete setkat s klasickými úseky jako na okresních soudech, tj. trestní či civilní úsek. Nicméně prvostupňová agenda je zde mnohem složitější, a zároveň se na krajském soudě můžete setkat i s agendou odvolací. Dále jsou zde úseky, se kterými se na okresních soudech nesetkáte, a to jsou úseky obchodní a insolvenční i s incidenčními spory a úsek správního soudnictví. Krajský soud v Ostravě také pořádá interní celoroční školení pro všechny justiční čekatele a asistenty působící v obvodu Krajského soudu v Ostravě.

Justiční kandidát

Jedná se o zcela novou funkci, kterou s účinností 1. 1. 2022 definuje zákon č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích.

Jaké jsou podmínky?

Justičním kandidátem se může stát jen ten, kdo uspěje ve výběrovém řízení, složí do rukou předsedy krajského soudu slib a splní předpoklady pro výkon funkce soudce s výjimkou věku a výběrového řízení na funkci soudce.[4] Těmito předpoklady jsou státní občanství České republice, plná svéprávnost, bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání v magisterském studiu na vysoké škole v České republice a složení odborné justiční zkoušky.

Stát se soudcem podle nynější úpravy[5] je možné pouze přes výběrové řízení na soudce. Na toto výběrové řízení se můžete přihlásit tak, že se stanete justičním kandidátem a dokončíte roční odbornou přípravu v posledních pěti letech[6] nebo splníte podmínky započtení vaší dosavadní praxe, která se vám bude počítat jako splnění odborné přípravy justičního kandidáta, podmínky délky praxe blíže rozvádí zákon[7]. Jinými slovy, aby se někdo po složení např. advokátních zkoušek mohl přihlásit na výběrové řízení na soudce, bude muset buď projít výběrovým řízením na justičního kandidáta a splnit rok odborné praxe nebo mít minimálně pětiletou advokátní praxi.

Výběrové řízení na justičního kandidáta

Konkrétní podmínky výběrového řízení stanoví vyhláška č. 516/2021 Sb., mezi nimiž je i určen přesný počet uchazečů postupujících k ústní části výběrového řízení, a to počet uchazečů odpovídající dvojnásobku počtu volných míst na pozici justičního kandidáta v pořadí podle nejvyššího počtu dosažených bodů v písemné části výběrového řízení. Před písemným testem tedy uchazeč neví, kolik musí mít z testu bodů, ale ví, kolik uchazečů může do ústního kola postoupit.

Praxe justičního kandidáta

K tomu, jak bude vypadat praxe justičního kandidáta předseda KS uvádí: „Praxe justičního kandidáta bude probíhat obdobně, jako probíhala praxe justičního čekatele, tj. podle čekatelského plánu. Během celého roku se tak kandidát seznámí se všemi soudními agendami a bude se připravovat na budoucí funkci soudce. Co se týče přidělení justičního kandidáta k určitému soudu a následné možnosti být na tomto soudě soudcem, bývalo dobrou praxí, že justiční čekatel byl následně k výkonu funkce soudce přidělován k soudu, kde v rámci své přípravy působil. Otázka osobního zázemí (bydliště) v určitém místě, případně preference působit v určitém místě, byla obvykle zohledňována již při přijetí do funkce justičního čekatele. Tato praxe by měla být u justičních kandidátů zachována.

Podle zákona[8] se smlouva s kandidátem uzavře na dobu určitou, a to na 14 měsíců. V těchto 14 měsících je třeba ukončit odbornou přípravu justičního kandidáta v délce 1 roku, a až poté je možné podat přihlášku do výběrového řízení na pozici soudce[9]. To tedy znamená, že po uplynutí 14 měsíců, na něž je sjednána pracovní smlouva, pracovní poměr skončí. K tomu předseda KS dodává: „Může se stát, že pracovní poměr skončí. Soud bude usilovat o to, aby justiční kandidáti na soudě zůstali. Pokud justiční kandidát nestihne v rámci své pracovní smlouvy absolvovat celé výběrové řízení, soud jej může i nadále zařadit na asistentské místo. To však záleží především na rozpočtových prostředcích, jelikož soud má pevně stanoven počet míst pro administrativu, které si nemůže dovolit překročit. Cílem soudu však rozhodně nebude zbavit se pracovníka, jehož odborné i osobnostní kvality byly během přípravné praxe ověřeny.“

Psychotesty

Novela posouvá psychotesty před ústní kolo, a to jak v rámci výběrovém řízení na justičního kandidáta, tak na výběrovém řízení na soudce. Nově se v rámci vyhodnocení psychotestů neužívá stupeň „doporučuje s výhradou“, v této souvislosti není bez zajímavosti, že podle § 47 odst. 4 vyhlášky č. 516/2021 Sb. uchazeč nemusí podstoupit psychologické vyšetření v případě, že takové vyšetření v rámci výběru uchazečů o funkci soudce, absolvoval s výsledkem „doporučuje se“ nebo „doporučuje se s výhradou“ v předchozích 5 letech před podáním přihlášky do výběrového řízení na pozici justičního kandidáta nebo na funkci soudce. Pokud je tedy někdo, kdo má z předchozích 5 let hodnocení z psychotestu „doporučuje se s výhradou“, nebude muset podstupovat znovu psychologické vyšetření. Také by nově dle důvodové zprávy k zákonu o soudech soudcích[10] a dokumentu vypořádání námitek k návrhu prováděcí vyhlášky[11] hodnocení psychotestu „nedoporučuje“ nemělo uchazeče automaticky z výběrového řízení vyloučit. To znamená, že psychotest je pouze jedním z podkladů pro ústní kolo. Tuto skutečnost výslovně uvádí ustanovení § 17 odst. 4 vyhlášky č. 516/2021 Sb.

Přechodná ustanovení

Přechodné ustanovení novely č. 218/2021 Sb. přináší rovněž jisté otázky. Ty jsou aktuální především v této době, jelikož se přechodná ustanovení týkají pouze určité skupiny lidí a postupem času přestanou být přechodná ustanovení aktuální.

Justiční čekatelé, kteří složili odbornou justiční zkoušku před nabytím platnosti novely (9. 6. 2021) a nejméně 1 rok vykonávali pracovní poměr justičního čekatele nebo vyššího soudního úředníka podle § 116 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou být rovnou navrhnuti na jmenování, neboť z bodu 6 přechodných ustanovení novely plyne, že se na ně nevztahuje předpoklad úspěšného absolvování výběrového řízení na funkci soudce. U ostatních justičních čekatelů se jejich přípravná služba považuje za odbornou přípravu justičního kandidáta[12], a proto se mohou hlásit rovnou na výběrové řízení na funkci soudce. Totožný bod přechodného ustanovení platí i pro asistenty soudce, kteří vykonali úspěšně odbornou justiční zkoušku před účinností novely (tj. před 1. 1. 2022) a v posledních 5 letech taktéž před účinností novely vykonávali funkci asistenta soudce alespoň 1 rok. Pro některé z této skupiny uchazečů bude tedy možné „přeskočit“ pozici justičního kandidáta, v následujících letech však to bude možné pouze v případě naplnění praxe podle § 117 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb.

K možnosti přihlášení uchazeče do výběrového řízení na funkci soudce, který prozatím nesplňuje podmínku věku pro jmenování soudcem, je nutno zmínit, že věk 30 let je stanoven jako zákonná podmínka pro ustanovení do funkce soudce (§ 60 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.), nikoliv pro vstup do výběrového řízení. Lze připustit, že pro vstup do výběrového řízení bude akceptován uchazeč, který ještě nedosáhl věku 30 let. Dokud takový uchazeč nedosáhne věku 30 let, nebude moct být ke jmenování navržen.

Žádným zákonem ani podzákonným předpisem není dále upraveno, co se stane s justičním kandidátem, který bude neúspěšný ve výběrovém řízení na soudce, či mu zanikne tato pozice s ohledem na 14 měsíční pracovní dobu, aniž by se stihl výběrového řízení účastnit. Jak jsem zmiňovala výše, nelze vyloučit, že jeho pracovní poměr skončí, pokud jej nebude možno zařadit na pozici asistenta soudce.

Mnozí potenciální uchazeči mají již stálé zaměstnání (např. pracovní poměr na dobu neurčitou), které jim poskytuje určitou jistotu, je tak otázkou, zda nebudou mít obavy ucházet se o pozici justičního kandidáta (jak bylo uvedeno, s pracovní smlouvou na dobu určitou v trvání 14 měsíců), se kterou se pojí určitá úskalí. Nelze však pominout, že právě pozice justičního kandidáta je jedinou, která nejlépe připraví uchazeče na funkci soudce.

Závěrem

Jak jsem zmínila již výše, absolvent má možnost stát se pouze asistentem soudce. Nové pozice justičního čekatele vznikat nebudou, pouze doznívají v režimu přechodných ustanovení. Nově vznikla pozice justičního kandidáta, což by měla být obdoba justičního čekatele.

Pokud by se asistent soudce nebo někdo mimo justici chtěl dostat na pozici soudce, má dvě možnosti. První z nich je projít úspěšně výběrovým řízením na pozici justičního kandidáta a po roční odborné přípravě úspěšně podstoupit výběrovém řízení na pozici soudce. Druhou možností, kterou ale nemůže využít každý, je „přeskočit“ pozici justičního kandidáta, a to při splnění podmínek v přechodných ustanovení nebo naplněním praxe, kterou zákon staví naroveň splnění odborné přípravě justičního kandidáta. V takovém případě je možné hlásit se rovnou na výběrové řízení na funkci soudce.

Autorka článku Mgr. Martina Schwettrová všem uchazečům přeje při výběrových řízeních hodně štěstí.

[1] § 36a odst. 3

[2] § 16a – asistenti soudců Nejvyššího soudu, § 36a – asistenti soudců vrchních, krajských a okresních soudů, § 109 – justiční čekatelé

[3] Pro asistenty § 11 zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a pro justiční čekatele § 6a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.

[4] § 113 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.

[5] když prozatím pomineme přechodná ustanovení novely

[6] § 117 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.

[7] § 117 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb.

[8] § 114 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.

[9] § 117 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.

[10] Sněmovní tisk 630/0 (psp.cz) s. 63

[11] https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNC94LMBSK s. 75-76

[12] Viz bod 4 přechodných ustanovení novely č. 218/2021 Sb.

 

In this article

Join the Conversation