RECENZE: Rovné odměňování žen a mužů v profesionálním sportu

1420 0
1420 0

S koncem minulého roku přišlo Nakladatelství Leges se zcela neotřelým tématem –⁠ s knihou s názvem Rovné odměňování žen a mužů v profesionálním sportu z pera autorky Denisy Linhartové, právničky a členky Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru, dlouhodobě se zabývající rovnoprávným postavením žen ve sportu jak na české, tak mezinárodní scéně.

Zásada rovného odměňování mužů a žen je v mezinárodním i evropském právu zakotvena již od poloviny 20. století. I přes veškeré nástroje, které evropské a mezinárodní společenství využívá, však ani v současnosti ženy nedosahují v mnoha případech rovných odměn, přičemž oblasti profesionálního sportu se evropské (ani mezinárodní) instituce prakticky nevěnují. Ačkoli je rozdílná výše některých odměn až alarmující, zdá se, že tomuto tématu není věnována dostatečná pozornost. Výše odměny je přitom pro profesionálního sportovce zcela zásadní – vyšší finanční prostředky mu dávají možnost lepší sportovní přípravy, ovlivňují dostupnost odborníků (např. trenérů či fyzioterapeutů), poskytují finanční rezervu v případě zranění a zabezpečují sportovce na život po sportovní kariéře.

Autorka v kontextu evropského práva předkládá fakta nasvědčující tomu, že v oblasti profesionálního sportu k diskriminačnímu odměňování skutečně dochází a navrhuje rovněž vhodná řešení, která by pomohla tyto rozdíly alespoň částečně eliminovat. Níže si přiblížíme obsah jednotlivých kapitol.

První kapitola se věnuje obecné zásadě rovného odměňování mužů a žen a zakotvení této zásady na mezinárodní a (především) na evropské úrovni. Blíže je tak rozebrána úprava této zásady v rámci dokumentů přijatých OSN, Radou Evropy a Evropskou unií. Autorka však nezůstává pouze v teoretické rovině a předkládá možnosti uplatnění této zásady také v rovině praktické. Zásadu rovného odměňování mužů a žen následně posuzuje v souvislosti s odměňováním v prostředí profesionálního sportu a zhodnocuje, zda a do jaké míry lze obecnější zásadu rovného odměňování mužů a žen aplikovat také na profesionální sportovce.

Druhá kapitola seznamuje čtenáře s průzkumy společnosti BBC a Sporting Intelligence ohledně současné situace na poli odměňování v profesionálním sportu. Součástí této kapitoly je také přehledná tabulka zaznamenávající procentní podíl výše ženské odměny k odměně mužské v rámci jednotlivých sportovních událostí.

V návaznosti na výše uvedené průzkumy třetí kapitola detailněji rozebírá nerovné odměňování žen a mužů u vybraných sportů – specificky fotbalu, basketbalu a tenisu. Podrobněji jsou prezentovány rozdíly v odměňování a reálné příčiny těchto rozdílů. Na základě této analýzy je pak systematicky hodnoceno, zda jsou tyto důvody pro rozdílné odměňování v konkrétních případech legitimní, či zda se jedná o odměny diskriminační, jejichž rozdílná výše není v kontextu práva objektivně odůvodněna.

V další čtvrté kapitole jsou jako protiklad ke kapitole třetí uvedeny inspirativní příklady sportů s rovným odměňováním sportovců a sportovkyň. Autorka tak především přesvědčivě prokazuje, že rovného odměňování žen a mužů lze reálně dosáhnout, a to např. nastavením vhodných systémů odměňování, které jsou schopny spravedlivě reflektovat i rozdílné ekonomické faktory, zejména rozdílné příjmy a rozpočty jednotlivých federací či týmů.

V předposlední páté kapitole jsou rozebrány praktické možnosti aplikace norem evropského práva na sportovní činnosti a podmínky, za kterých je možné domoci se rovných pravidel pro odměňování. Autorka následně ve světle judikatury Soudního dvora EU precizně posuzuje příklady rozdílného odměňování popsané ve třetí kapitole tak, jako kdyby za stejných okolností byly předmětem řízení u Soudního dvora EU.

Na závěr je kriticky zhodnocen současný systém opatření, zejména na úrovni sportovních federací, jednotlivých států a Evropské unie a dále jsou autorkou podrobně a srozumitelně předloženy konkrétní návrhy řešení, které by napomohly snížit tyto rozdíly v odměňování do budoucna.

Kniha Rovné odměňování žen a mužů v profesionálním sportu představuje doposud přehlížené a málo diskutované téma diskriminace žen v prostředí profesionálního sportu. Dle mého názoru si v knize počtou nejen právničky či právníci, sportovkyně či sportovci, ale také všichni, kterým je téma rovného postavení žen a mužů blízké. Autorka na pozadí konkrétních příkladů přehledně identifikuje relevantní problémy, a snaží se rozšířit uvědomění o tomto problému v rámci širší veřejnosti. Je přitom třeba uznat, že se to autorce daří.

In this article

Join the Conversation