1697 0

Během epidemie koronaviru, kdy jsme na televizních obrazovkách vídali pouze vnitrostátní politiky, nás mohla napadnout myšlenka, k čemu nám vlastně Evropská unie v době koronaviru je. K čemu je dobrá, když členské státy stejně musí řešit epidemii samy? Sdělovací prostředky roli Unie poněkud přehlíží, to ale neznamená, že by Unie v době koronakrize nedělala nic, že by se představitelé unijních orgánů rozprchli do svých států a úředníci měli prázdniny.

Představení autorky

Mgr. Iva Fellerová Palkovská, interní doktorandka na katedře mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

 

Činnost Unie se ale v době epidemie stejně jako mimo ni od činnosti států liší. Unie totiž není státem, a coby mezinárodní organizace může vykonávat pouze takové pravomoci, které jí byly ze strany členských států svěřeny.[1] Unie nemá takové pravomoci, aby mohla zakázat vycházení a uzavírat podniky, nemá policii, která by dodržování takových opatření hlídala. Má ale zase jiné možnosti, kde může jednat a kde je prospěšné, když koná Unie jako celek namísto jednotlivých států.

Činnost Unie v rámci boje proti koronaviru a proti následkům, které epidemie a proti ní přijatá opatření způsobí následně, je možné rozdělit do několika okruhů.[2]

  • Koordinace opatření napříč členskými státy
  • Zdravotnická pomoc
  • Ekonomická pomoc
  • Výzkum

 

Co konkrétně tedy Unie dělá?

Na úvod můžeme zmínit, že Evropská unie se začala koronavirem zabývat už v lednu, tedy v době, kdy v České republice nebyl jediný potvrzený případ a v Evropě jich celkově bylo jen několik málo desítek.[3] V druhé polovině ledna Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (European Centre for Disease Prevention and Control) analyzovalo situaci ohledně výskytu nového koronaviru v Asii a formulovalo zjištění a doporučení.[4] 22. ledna vyslovil Výbor pro zdravotní bezpečnost (Health Security Comittee) závěr, že riziko globálního rozšíření je vysoké a potenciální dopad je značný.[5]

Unie také masivně podporuje výzkum vakcíny proti novému koronaviru. Už 31. ledna Komise vyhlásila grantovou výzvu pro výzkum vakcíny ve výši 10 milionů euro.[6] V březnu Komise mobilizovala z veřejných i soukromých zdrojů dalších 140 milionů eur na vývoj vakcíny, diagnostiky a léčby. Vytvořila také expertní tým složený z epidemiologů, virologů pro konzultaci opatření proti koronaviru. Týmu se účastní také zástupci Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) a Střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC). S ohledem na to, že se členské státy často potýkaly s testovacími sadami na koronavirus, které měly nízkou účinnost, vyvinuli vědci Společného výzkumného střediska spadajícího pod Evropskou komisi materiál, který lze používat pro kontrolu spolehlivosti testů.[7]

Unie aktivně jedná v oblasti zdravotnické pomoci, už v únoru zahájila společné nákupy ochranného materiálu.[8] Společné nákupy mají maximalizovat množství nakoupeného materiálu a snížit cenu. Zároveň Unie tvoří zásoby strategických zdravotních potřeb, jako jsou léky, vakcíny, ochranné pomůcky a laboratorní pomůcky nebo také zdravotnické vybavení (třeba plicní ventilátory). Distribuci zdravotních potřeb řídí Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události a má být namířena do oblastí, kde je tento materiál nejvíce potřeba.[9] Za účelem dostatečného zásobení lékařským materiálem Unie dočasně upustila od výběru cla a DPH na zdravotnické prostředky a ochranné pomůcky při dovozu ze třetích zemí,[10] zároveň mobilizovala 3 miliardy eur na lékařský materiál.[11] V neposlední řadě Komise podporuje poskytování přeshraniční zdravotní péče ať už tak, že přemístí nakažení pacienti za účelem léčby do jiného státu, nebo tím, že se do jiného státu přesunou týmy zdravotníků, kteří o pacienty s koronavirem budou pečovat.[12]

Zásadní význam má rovněž ekonomická pomoc státům, protože epidemie koronaviru a s ní spojená omezení volného pohybu mají přímý dopad na ekonomickou situaci všech unijních států. Unie proto nyní intenzivněji podporuje malé a střední podniky přes Evropský investiční fond, část podpory je zaměřená i na technologické start-upy a podniky.[13] Dočasně se uvolnila také pravidla státních podpor,[14] aby členské státy mohly podpořit ekonomiku, část podpory by měla speciálně směřovat na malé a střední podniky vyrábějící produkty využitelné v boji proti koronaviru. Komise se nezaměřuje pouze na podnikatele a firmy, ale také na jejich zaměstnance – proto navrhla zřízení nástroje solidarity SURE – v rámci tohoto nástroje budou poskytnuty úvěry ve výši až 100 miliard eur, které budou použity pro financování zkrácené práce.[15] Umožní tak podnikům udržet si své zaměstnance a zaměstnancům udržet si své příjmy a zaměstnání i do budoucna a všem tak pomůže překlenout toto náročné období.

Unie snaží docílit koordinace různých opatřeních napříč členskými státy. Aktivně napomáhala koordinaci repatriačních akcí unijních občanů ze zemí mimo Unii. Pomohla tak bezmála 60 tisícům unijních občanů dostat se domů.[16] Vzhledem k zavedení kontrol vnitřních na hranicích vydala Komise pokyn státům ke zřízení zelených pruhů pro kamiony, aby byl zabezpečen volný pohyb zboží po Unii, zásobování potravinami, léky i jinými produkty. Komise myslí i na pracovníky, kteří pravidelně překračují hranice za účelem výkonu práce (pendleři), a apeluje na členské státy, aby jim v jejich pohybu přes hranice zbytečně nebránily. Stejně tak se zasazuje o to, aby se za prací do jiného členského státu dostali sezónní pracovníci, protože ti zejména v zemědělství mají nezastupitelné místo.[17] Na druhou stranu navrhla státům zakázat vstup občanům ze třetích zemí na půdu Unie mimo odůvodněné případy.

Kromě uvedených případů Komise také bojuje proti dezinformacím ohledně koronaviru, na svých stránkách přehledně shrnuje nejčastější fake news a vysvětluje je.[18] Unie také chrání naše osobní údaje – Komise představila nový návod pro mobilní aplikace sledující pohyb lidí a jejich kontakty pro účely trasování nově nakažených lidí, aby tyto aplikace respektovaly zásady ochrany osobních údajů.[19]

Velmi důležité je úsilí Evropské unie o to, aby členské státy koordinovaly rozvolňování protiepidemických opatření. Komise ve spolupráci s předsedou Evropské rady vydala v půlce dubna plán, jak dále koordinovaně postupovat v boji proti nákaze a postupně uvolňovat opatření k zamezení šíření viru (exit strategy).[20] Plán rozvádí, jakými kritérii by se členské státy měly řídit pro uvolňování opatření. Jedná se o epidemiologická kritéria – ta musí naznačovat, že šíření nákazy je stabilizované, dále by měly členské státy průběžně sledovat kapacitu zdravotnického systému a doporučuje se také masivní testování dostatečné pro rychlé monitorování nákazy. Uvolňování opatření by podle Komise mělo být postaveno na třech principech. Zaprvé by mělo spočívat na vědeckých poznatcích a mít za stálý cíl ochranu veřejného zdraví. Zadruhé je kladen důraz na koordinovaný postup členských států, protože bez koordinace nebudou opatření tak efektivní, jak by mohla být. Zatřetí vybízí Komise k respektu a solidaritě mezi členskými státy, protože státy jsou epidemií postiženy do různé míry a také ekonomické dopady se budou lišit. Je proto důležité, aby se státy navzájem podporovaly a sdílely své zkušenosti a kapacity v boji s epidemií.

 

Proč nedělala EU více?

EU může operovat jen v rámci svých svěřených pravomocí. Na tom sama Unie nemůže nic změnit. Pokud by si členské státy přály, aby Unie v oblasti protiepidemických opatření měla silnější pravomoci, měly by jí je svěřit. Pravomoc Unie v oblasti ochrany veřejného zdraví je podpůrná – je založena na doplňování činnosti členských států v této oblasti, boj proti závažným nemocem, podporu výzkumu jejich příčin, přenosu a jejich předcházení a dále také sledování vážných přeshraničních zdravotních hrozeb, včasné varování před nimi a boj proti nim. V rámci těchto úkolů v oblasti veřejného zdraví nemá Unie pravomoc harmonizovat vnitrostátní právní předpisy.[21] Jedinou výjimkou, kdy Unie může přijímat právní předpisy v rámci politiky veřejného zdraví, je pravomoc přijímat právní předpisy ke stanovení vysokých standardů kvality a bezpečnosti pro orgány a látky lidského původu (za účelem usnadnění fungování přeshraniční transplantační a transfuzní medicíny), opatření ve veterinární a rostlinolékařské péči za účelem ochrany veřejného zdraví a opatření směřující k zajištění vysokých standardů kvality a bezpečnosti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.[22] Pravomoc přijímat opatření k zamezení šíření viru jako jsou omezení provozu ve výrobě, při poskytování zboží a služeb, zákaz vycházení a podobně naproti tomu mají výhradně členské státy, role Unie je pouze koordinační.

 

Shrnutí

Při prohlédnutí opatření, která Unie v rámci boje proti koronaviru přijala, můžeme vidět, že se pohybovala v rámci svých pravomocí a že tyto pravomoci využila. Splnila svou roli při varování před rozšířením nového koronaviru do Evropy, mobilizovala finance pro výzkum, harmonizovala standardy pro lékařské pomůcky atp. a v neposlední řadě se snaží o koordinaci rozvolňovacích opatření. Využívá i svých dalších kompetencí – zasazuje se o zachování volného pohybu zboží (nejen lékařského materiálu) a také volného pohybu osob, zejména pracovníků, kteří využili svých práv a pracují v jiném členském státě, než je jejich stát původu. Průběžně přizpůsobuje své ekonomické nástroje aktuálním potřebám unijní ekonomiky úpravou podmínek stávajících fondů, vytvářením nových, nebo třeba uvolněním pravidel pro poskytování státních podpor. Evropská unie je také významným hráčem v celosvětovém boji proti koronaviru, jednak podporuje kandidátské země v sousedství (Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Moldavsko, Ukrajinu a další), jednak poskytuje humanitární a ekonomickou pomoc třetím zemím a byla také jedním z iniciátorů globální reakce proti koronaviru a dárcovského maratonu, jehož cílem je shromáždit dostatečné finanční prostředky pro boj s koronavirem.[23] Můžeme tedy konstatovat, že se Unie koronaviru postavila čelem.

 


[1] Čl. 5 odst. 1 a 2 Smlouvy o Evropské unii.

[2] Podrobný seznam jednotlivých opatření je zveřejněný na stránce Shrnutí: EU versus COVID-19. Evropská komise. Zastoupení v České republice. Dostupné z: https://ec.europa.eu/czech-republic/coronavirus_cs?fbclid=IwAR3BJx5pFGohRd3bRCaK8vb9xcJ8qLSfs7TV6BFe7AsM-oSKJleHl-UFzPU

[3] Spiteri, Gianfranco, Fielding, James, Diercke, Michaela a kol. First cases of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the WHO European Region, 24 January to 21 February 2020. Rapid Communication. Eurosurveillance. Dostupné z: https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.9.2000178

[4] Risk assessment: Outbreak of acute respiratory syndrome associated with a novel coronavirus, Wuhan, China; first update. European Centre for Disease Prevention and Control. Dostupné z: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-outbreak-acute-respiratory-syndrome-associated-novel-coronavirus a Outbreak of acute respiratory syndrome associated with a novel coronavirus, Wuhan, China; first update. Rapid Risk Assessment. European Centre of Disease Prevention and Control. Dostupné z: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Risk-assessment-pneumonia-Wuhan-China-22-Jan-2020.pdf

[5] Health Security Committee: Summary: the cluster of pneumonia cases associated with novel Coronavirus in Wuhan, China. 22 January 2020. European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety. Dostupné z: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/ev_20200122_sr_en.pdf

[6] Health Security Committee: Summary: the cluster of pneumonia cases associated with novel Coronavirus in Wuhan, China. 31 January 2020. European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety. Dostupné z: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/ev_20200131_sr_en.pdf

[7] A new control material developed by JRC scientists to help prevent coronavirus test failures. EU Science Hub. European Commission. Dostupné z: https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-control-material-developed-jrc-scientists-help-prevent-coronavirus-test-failures?fbclid=IwAR3e0RFtZJwIcieYhI2BWrpfxj-ybyFWmTRaNbCzi48hcembnh1rSLKktdo

[8] Koronavirus: Výzva Komise k zajištění dodávek osobních ochranných prostředků v Evropské unii slaví úspěchy. European Commission.  Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_523?fbclid=IwAR0YW2dwyZdLRzY8tXMuIj9SpxM3ax7CJc6BdeR4HXcbnZ9WZ8Y3OHAXsHw

[9] Koronavirus: Komise vytvořila zásobu zdravotnických prostředků v systému rescEU. European Commission. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_476?fbclid=IwAR1uHlXRiUCNTDZWCKLPGxzHe5SIHcvydPNZzI79mCKIy-moD7Mhv7VD2yQ

[10] Koronavirus: Komise upouští od cel a DPH při dovozu zdravotnického vybavení ze zemí mimo EU. European Commission. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_575

[11] Koronavirus: Komise mobilizuje veškeré zdroje k ochraně životů a živobytí. Evropská komise. Zastoupení v České republice. Dostupné z: https://ec.europa.eu/czech-republic/news/200402_coronavirus_response_cs?fbclid=IwAR06WK2gCh_O9fBgX3mGANtjavbDfI2ySYnARHLn5_-fgr_315oF-WLec3g

[12] Koronavirus: Komise podporuje a usnadňuje přeshraniční léčbu pacientů a vysílání zdravotnického personálu. Evropská komise. Zastoupení v České republice. Dostupné z: https://ec.europa.eu/czech-republic/news/200403_health_workers_cs

[13] Koronavirus: Komise a Evropský investiční fond uvolní financování ve výši 8 miliard eur pro 100 000 malých a středních podniků. European Commission. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_569

[14] Státní podpora: Komise přijala dočasný rámec, který členským státům umožní podpořit ekonomiku během šíření nákazy COVID-19. European Commission. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_496

[15] Koronavirus: Komise mobilizuje veškeré zdroje k ochraně životů a živobytí. Evropská komise. Zastoupení v České republice. Dostupné z: https://ec.europa.eu/czech-republic/news/200402_coronavirus_response_cs?fbclid=IwAR06WK2gCh_O9fBgX3mGANtjavbDfI2ySYnARHLn5_-fgr_315oF-WLec3g

[16] Coronavirus response: Crisis management and solidarity. European Commission. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_en

[17] Koronavirus: Komise předkládá praktické pokyny k zajištění volného pohybu klíčových pracovníků. Evropská komise. Zastoupení v České republice. Dostupné z: https://ec.europa.eu/czech-republic/news/200330_worker_mobility_cs?fbclid=IwAR18x0kZDWHJvNPZvl-Cbn3D3gSYjGHs2lWawwMRBfs0KkLGPAh2axiQ4f8

[18] Boj proti dezinformacím. European Commission. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_cs

[19] Coronavirus: Guidance to ensure full data protection standards of apps fighting the pandemic. European Commission. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_669

[20] Joint European Roadmap towards lifting COVID-19 containment measures. European Commission. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf

[21] Čl. 168 odst. 1 ve spojení s čl. 2 odst. 5 Smlouvy o fungování EU.

[22] Čl. 168 odst. 4 Smlouvy o fungování EU.

[23] Koronavirus: Globální reakce EU v boji proti pandemii. Evropská komise. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_604 a také Globální reakce na koronavirus: podařilo se získat 7,4 miliardy eur na všeobecný přístup k vakcínám. Evropská komise. Zastoupení v České republice. https://ec.europa.eu/czech-republic/news/200504_global_response_cs

In this article

Join the Conversation