Průkaz energetické náročnosti budov ve světle novely zákona o hospodaření energií z ledna 2020

2569 0
2569 0

Dne 10. 1. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 3/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jako zákon o hospodaření energií). Novela nabyla účinnosti dne 25. ledna 2020.[1]

Potřebnost novely byla dána především s ohledem na řízení před Soudním dvorem Evropské unie z důvodu nesprávné transpozice směrnice o energetické náročnosti budov (dále jako směrnice o energetické náročnosti budov).[2] Evropská komise podala na Českou republiku žalobu z důvodu nesprávného zajištění vystavení průkazu u budov užívaných orgány veřejné moci a často navštěvovaných veřejností, které by měly být příkladem pro zohlednění environmentálních hledisek. Podání žaloby předcházelo řízení č. 2016/2131 (věc C-305/19) o nesplnění povinnosti dle článku 258 Smlouvy o fungování EU[3], která se týká nesprávné transpozice a následné aplikace některých ustanovení směrnice o energetické náročnosti budov. Komise nepovažuje za splněnou povinnost vyplývající z čl. 13. odst. 2 směrnice o energetické náročnosti budov, tedy že Česká republika nezajistila, aby v budovách, které jsou často navštěvované veřejností, byly průkazy vystaveny. K nápravě by mělo dojít prostřednictvím novelizovaného ustanovení § 7a odst. 1 písm. d) zákona o hospodaření energií. Vedle toho novela reflektuje vývoj relevantní evropské legislativy týkající se energetické účinnosti, respektive energetické náročnosti.[4] S touto novelou vyšla také vyhláška č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech, která shodně nabyla účinnosti dne 25. ledna 2020 (dále jako vyhláška o energetických specialistech). V tomto článku se blíže zaměřím na některé změny, které novela přináší ve vztahu k průkazu energetické náročnosti (dále jako průkaz).[5]

Rozšíření okruhu povinných osob

Novelizované znění ustanovení § 7a odst. 1 zákona o hospodaření energií nově upravuje okruh povinných osob pro domy, v nichž nevzniklo společenství vlastníků jednotek (dále jako SVJ). V takovém případě je povinnou osobou správce. Podle účinné úpravy jsou tak povinnými osobami stavebník, vlastník budovy, SVJ nebo správce.

 

Průkaz pro jednotku (byt)

Podle ustanovení § 7a odst. 9 zákona o hospodaření energií je nově možné průkaz zpracovat i pro ucelenou část budovy, a to v případě, že tato ucelená část budovy má vlastní zdroj tepla nebo chladu nezávislý na zbývající části budovy nebo má samostatně měřenou a centrálně regulovanou dodávku energie nezávislou na zbývající části budovy. Nadále tak platí, že průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy, je zde však možnost za uvedené podmínky zpracovat průkaz i pro jednotku (např. samostatný byt v rodinném domě, kdy takový byt má vlastní zdroj tepla nezávislý na zbývající části budovy).

 

Obsah průkazu

Místo předchozího požadavku na objektivní, pravdivé a úplné zpracování průkazu[6] se nově určuje, že musí být průkaz zpracován v souladu s prováděcím právním předpisem.[7] V této souvislosti lze uvést, že došlo k vypuštění ustanovení, které upravovalo každoroční kontroly Státní energetické inspekce ve vztahu k požadavku na objektivní, pravdivé a úplné zpracování.[8]

Podle nového ustanovení § 7a odst. 4 písm. e) zákona o hospodaření energií průkaz musí obsahovat doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy; tato povinnost se nevztahuje na průkaz, který u budovy prokáže dosažení mimořádně úsporné klasifikační třídy u celkové dodané energie budovy a neobnovitelné primární energie podle prováděcího právního předpisu podle odstavce 6. Jinými slovy tak již v situaci zařazení budovy do energetické třídy A nebude nutné, aby se z průkazu podávaly doporučení a návrhy pro další zlepšení.

 

Energetičtí specialisté

Vedle fyzických osob může být nově energetickým specialistou také právnická osoba. Jedním z důvodů rozšíření energetických specialistů taktéž na právnické osoby je skutečnost, že se zpracováním průkazu často souvisí vysoká hmotná odpovědnost.[9] Výkon činnosti energetického specialisty nespadá do působnosti zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Činnost je vykonávána na základě oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Přestože právnické osoby nabízely za úplatu dokumenty zpracované energetickými specialisty, neměly stejné povinnosti a odpovědnost jako k tomu oprávněná fyzická osoba. Této právní mezery bylo využíváno k zakládání společností s ručením omezeným, kdy jednatelem byl právě energetický specialista.

Dále dochází ke změně vzdělávání energetických specialistů. Je upuštěno od znalostního testování po 3 letech. Nově budou energetičtí specialisté v rámci průběžného vzdělávání získávat body za účast na konferencích, seminářích atd. Blíže se pak energetickým specialistům věnuje nová vyhláška o energetických specialistech, která konkrétně upravuje okruh podmínek pro získání osvědčení.[10] V této souvislosti lze uvést, že energetického specialistu může vykonávat i osoba usazená v jiném členském státě EU za předpokladu, že má oprávnění v dané zemi a zároveň je takové oprávnění uznáno ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu.[11]

 

Další změny

V rámci snížení administrativní náročnosti dochází k upuštění od požadavku úředně ověřené kopie průkazu. Podle předchozí úpravy bylo třeba předložit nebo předat ověřenou kopii průkazu. Tento požadavek je nově zmírněn a postačí předložení či předání prosté kopie. Například předat průkaz nebo kopii podle ustanovení § 7a odst. 2 písm. b) nebo c) zákona o hospodaření energií.

Dále lze upozornit na novou úpravu podle ustanovení § 7a odst. 2 písm. e) zákona o hospodaření energií, která na zprostředkovatele prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy klade požadavek předanou grafickou část průkazu uchovat po dobu 3 let. Rovněž se vypouští ustanovení, podle kterého průkaz musí pro případy uvedené v § 9a odst. 1 písm. a) a v § 9a odst. 2 písm. a) a b) obsahovat energetický posudek.[12]

Jako další důležité změny, které novela přináší lze zmínit vložení písm. f) do ustanovení § 7a odst. 2 zákona o hospodaření energií, podle kterého je vlastník budovy, SVJ nebo v případě, že SVJ nevzniklo, správce povinen předat vlastníkovi jednotky na jeho žádost průkaz nebo jeho kopii, a to do 30, respektive 60 dnů ode dne podání žádosti.[13] Vlastník jednotky je dále povinen podle ustanovení § 7a odst. 3 zákona o hospodaření energií prokazatelným způsobem pro naplnění povinností podle uvedeného odstavce si vyžádat průkaz od společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, od správce.

Je taktéž rozšířen okruh subjektů, které si mohou vyžádat předložení průkazu. Vedle Státní energetické inspekce a Ministerstva průmyslu a obchodu se jedná nově o další příslušné kontrolní orgány podle ustanovení § 13a odst. 2 zákona o hospodaření energií.[14]

 

Shrnutí

Novela zákona o hospodaření energií z ledna tohoto roku (2020) je novelou velmi očekávanou. Novelizovaným ustanovením § 7a odst. 1 písm. d) zákona o hospodaření energií by měla být napravena nesprávná transpozice směrnice o energetické náročnosti budov. Novela přináší ve vztahu k průkazu zajímavé změny. Předně bych upozornil na možnost zpracovat průkaz i pro ucelenou část budovy a rozšíření okruhu energetických specialistů taktéž na právnické osoby. Bez zajímavosti není ani skutečnost, že zatřídí-li průkaz objekt do energetické třídy A, nebude nutné, aby se z průkazu podávala další energetická opatření. Konečně pozitivně hodnotím upuštění od požadavku ověřené kopie průkazu ve stanovených případech, a tím snížení administrativní zátěže.

 


[1] Legislativní průběh novely dostupný zde: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=413

[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov [online]. [cit. 21. 11. 2019]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri =CELEX:32010L0031.

[3] Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie [online]. [cit. 4. 12. 2019]. Dostupné z: https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

[4] Současně se ruší nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů, a to včetně své novely. Viz GLOGAR, M. Novela zákona o hospodaření energií. PRAVNIPROSTOR.CZ. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/zmeny-v-legislative/vyslo-ve-sbirce-zakonu/novela-zakona-o-hospodareni-energii

[5] Blíže k průkazu energetické náročnosti si dovolím odkázat na můj dřívější článek, viz KUDLÍK, L. Průkaz energetické náročnosti budov jako nástroj energetických úspor. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2020, roč. LXVI, č. 1, s. 35 – 43. Dostupné zde: https://karolinum.cz/data/clanek/7763/Iurid_66_1_0035.pdf a dále na moji diplomovou práci, kde se průkazu věnuji předně na straně 47 a následující. Viz KUDLÍK, L. Právní nástroje energetické účinnosti. Praha, 2019. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Právnická fakulta. Dostupné zde: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120346827/?lang=cs

[6] Podle ustanovení § 7a odst. 4 písm. písm. c) zákona o hospodaření energií ve znění do 24. ledna 2020.

[7] Srov. ustanovení § § 7a odst. 6 zákona o hospodaření energií.

[8] Viz ustanovení § 7a odst. 11 zákona o hospodaření energií ve znění do 24.1.2020.

[9] HODBOĎ, J. Zákon o hospodaření energií a vyhláška o energetických specialistech vydány. TZB-INFO.CZ. Dostupné z: https://energetika.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-energetika/20121-zakon-o-hospodareni-energii-a-vyhlaska-o-energetickych-specialistech-vydany

[10] HODBOĎ, J. Zákon o hospodaření energií a vyhláška o energetických specialistech vydány. TZB-INFO.CZ. Dostupné z: https://energetika.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-energetika/20121-zakon-o-hospodareni-energii-a-vyhlaska-o-energetickych-specialistech-vydany

[11] DOLEŽALOVÁ, H. Novela zákona o hospodaření energií. ENERGIE21.CZ. Dostupné z: https://www.energie21.cz/novela-zakona-o-hospodareni-energii/

[12] Ustanovení § 7a odst. 4 písm. c) zákona o hospodaření energií účinné do 24.1.2020.

[13]  Do 30 dnů ode dne podání žádosti v případě, že si průkaz již opatřil nebo do 60 dnů ode dne podání žádosti v případě, že si průkaz dosud neopatřil, srov. ustanovení § 7a odst. 2 písm. f) bod 1. a 2 zákona o hospodaření energií.

[14] Viz ustanovení § 7a odst. 1 písm. e) zákona o hospodaření energií.

In this article

Join the Conversation