Novinky ve stavebním právu: ohlášení stavby a možnosti obrany

3664 1
3664 1

Od 1. ledna 2018 již není nutné žádat o stavební povolení pro stavbu rodinného domu (resp. stavbu bydlení a pro rodinnou rekreaci), za podmínky, že stavba má maximálně jedno podzemní podlaží do hloubky 3 m a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví. V takovém případě postačí pouze tzv. ohláška, tzn. ohlášení stavby, s jejímž provedením vysloví stavební úřad souhlas dle ustanovení § 104 násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (StavZ). Ohlášení je vyloučeno v případech staveb, pro něž je vyžadováno závazné stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas s ohlášením přitom není správním rozhodnutím a nevydává se ve správním řízení.[1]

Ohlášení podává stavebník na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Formulář na poslední straně uvádí rovněž všechny nezbytné přílohy, které musí být k ohlášení přiloženy. Stavební úřad zkoumá, zdali ohlášená stavba splňuje všechny zákonné podmínky. Při kladném zjištění vydá stavební úřad do 30 dnů souhlas s provedením ohlášené stavby a doručí jej stavebníkovi. Pokud stavební úřad dospěje k závěru, že pouhé ohlášení nepostačí, nařídí usnesením provedení řádného stavebního řízení. Souhlas s ohlášením stavby není správním rozhodnutím, proto se proti němu nelze odvolat.

Jak se bránit?

Představme si modelovou situaci, že jste soused pozemku, pro který byl vydán souhlas se stavbou rodinného domu, a Vy s takovou výstavbou nesouhlasíte, neboť se daným záměrem cítíte být dotčen na vašich vlastnických právech. Jelikož souhlas není správním rozhodnutím, není možné se proti němu odvolat. Jaké se tedy nabízí možnosti obrany?

Možnosti obrany jsou zejména:

  • podání podnětu k přezkumnému řízení; a
  • žaloba proti zásahu správního orgánu.

Podnět k přezkumu

Ustanovení § 106 odst. 2 StavZ umožňuje podat tzv. podnět k zahájení přezkumného řízení. Souhlas s ohlášením stavby lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal. Podnět se podává k nadřízenému správnímu orgánu, tj. krajskému úřadu.[2]

Žaloba

Dále je možné podat proti souhlasu s ohlášením stavby žalobu proti jinému zásahu správního orgánu podle § 82 a násl. soudního řádu správního.[3]Žalobu lze opět podat do dvou měsíců od okamžiku, kdy se žalobce o souhlasu dozvěděl a nejpozději do dvou let od jeho vydání.

Závěr

Novela stavebního zákona tedy u určitých typů staveb a stavebních činností částečně odstranila nutnost vyřizování povolení či souhlasu stavebního úřadu. Na druhé straně u staveb a činností podléhajících povinnosti ohlášení byla úprava celkově spíše zpřísněna. Investorům lze proto doporučit, aby si ve vztahu ke svým záměrům vždy dostatečně ujasnili, do které kategorie z hlediska potřebných povolení či jiných úkonů stavebního úřadu spadají. Pokud jde o záměry vyžadující ohlášení, je v případě možného dotčení práv třetích osob na místě pokusit se o získání jejich souhlasu s ohlášením stavby, čímž se lze vyhnout riziku zamítnutí ohlášení stavebním úřadem i případného soudního napadení vydaného souhlasu.


[1]V ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) StavZ je uvedeno, že ohlášení stavebnímu úřadu postačí, mimo jiné, u stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci.

[2]Srov. ustanovení § 106 odst. 2 StavZ.

[3]Dle nedávného rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavby není správním rozhodnutím, ale může být tzv. „jiným nezákonným zásahem“ do práv dotčených osob. Soud proto na základě žaloby podané proti souhlasu s ohlášením stavby nemůže souhlas s ohlášením stavby zrušit. Může pouze konstatovat jeho nezákonnost a případně přikázat stavebnímu úřadu, aby sám posoudil, zda je na místě nezákonně vydaný souhlas zrušit, nebo dát přednost ochraně práv stavebníka, která nabyl v dobré víře.

In this article

Join the Conversation