Je třeba stavební povolení ke stavbě plotu?

73626 3
73626 3

S výstavbou běžného plotu se za život setká většina z nás. Od 1. ledna roku 2018 došlo ke zjednodušení povolovacího procesu, které přináší novela stavebního zákona. V tomto článku bude stručně srovnán stav před novelou zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „StavZ“) a po ní, přičemž bude upozorněno na situaci, kdy se bude i nadále postupovat podle předchozího režimu.

Stav do 1. ledna 2018

Do 31. prosince 2017 pro vybudování oplocení stačilo získat územní souhlas. Dle ustanovení § 96 odst. 1 StavZ stavební úřad vydal namísto územního rozhodnutí o umístění stavby územní souhlas, za splnění následujících podmínek:

  • stavební záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše,
  • poměry v území se podstatně nemění,
  • stavební záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Dle ustanovení § 96 odst. 2 písm. a) StavZ ve spojení s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bod 14. StavZ tak bylo k výstavbě oplocení zapotřebí získat územní souhlas.[1] Jedním z potřebných dokladů k získání územního souhlasu je souhlas majitelů sousedních pozemků, a to dle ustanovení § 96 odst. 3 písm. d) StavZ, přičemž souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu. Omezení výšky plotu a použitého materiálu může být dále vymezeno regulačním plánem.[2]

Stav po novele k 1. lednu 2018

Od 1. ledna 2018 dochází ke zjednodušení procesu výstavby plotu, neboť odpadá povinnost hlásit stavebním úřadům stavbu plotu, což mimo jiné znamená, že na stavbu plotu již nebude potřeba souhlas sousedů.[3] Uvedené však platí pouze v případě, kdy zamýšlený plot nehraničí s veřejným prostranstvím a/nebo není vyšší než 2 metry. Jestliže plot sousedí s veřejným pozemkem (např. chodník), pak bude mít majitel stejné povinnosti jako před 1. lednem 2018 (viz výše).

Závěr

Zjevným záměrem zákonodárce je usnadnit stavbu tzv. jednoduchých či drobných staveb a snížit jejich byrokraticko-administrativní zátěž. Nově tak konkrétně pro výstavbu plotu není třeba stavebnímu úřadu cokoliv hlásit, pokud předmětný plot nehraničí s veřejným prostranstvím a/nebo není vyšší než 2 metry. Není tedy třeba dokládat ani souhlas dotčeného souseda. V opačném případě, kdy je plot vyšší než 2 metry a/nebo hraničící s veřejným prostranstvím, podléhá výstavba územnímu souhlasu. V takové situaci je třeba stavebnímu úřadu vyjma žádosti dodat jednoduchý technický popis stavebního záměru s příslušnými výkresy, souhlasy sousedů a závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Dále je nutné přistupovat k dané výstavbě vždy pečlivě s ohledem na danou lokalitu, neboť maximální výška a materiálové provedení plotu může být určeno regulačním plánem. Celý průběh výstavby může bezesporu také usnadnit domluva se sousedem.


[1]Pro umisťování stavby je nutné územní rozhodnutí nebo v některých případech územní souhlas. Územní souhlas nelze vydat, obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas, nebo pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu. Je-li záměr v souladu s požadavky stavebního zákona, pak stavební úřad vydá územní souhlas se záměrem. Územní souhlas musí být vydán do 30 dnů ode dne jeho oznámení. Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání.

[2]Dochází-li k oplocení budovy zapsané v seznamu stavebních památek nebo stojící na chráněném území, musí ohlášení obsahovat také stanovisko Státní památkové péče.

[3]Podle novelizovaného znění ustanovení § 79 odst. 2 písm. f) StavZ nebude třeba územního souhlasu a bude možné stavět ploty i bez souhlasů sousedů (srov. ustanovení § 96 odst. 3 StavZ).

In this article

Join the Conversation