Předseda Nejvyššího soudu Alabamy s pozastavenou funkcí. Kde jsou limity profesní etiky soudce?

2073 0
2073 0

Předseda Nejvyššího soudu amerického státu Alabama Roy Moore byl v pátek suspendován až do konce jeho funkčního období.  Jedná se o trest za kárné provinění spočívající v navádění soudců, aby ignorovali rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ohledně legalizace stejnopohlavních manželství. 1 Kárného provinění se dopustil tím, že rozeslal zprávu, že je povinností probačních soudců a jejich zaměstnanců neumožňovat uzavírání manželství mezi osobami stejného pohlaví. Přestože mu hrozilo i odvolání z funkce soudce, nakonec se Justiční soud, což je kárný orgán pro soudce ve státě Alabama, spokojil s pozastavením jeho funkce. Nejvyšší soud USA přitom manželství stejnopohlavních párů již legalizoval a Moore tak vyzýval státní úředníky a soudce, aby ignorovali rozhodnutí federálního soudnictví. Kromě samotné podstaty jeho výroků je problematické i to, že se takto veřejně vyjadřoval k otevřeným případům, což je v rozporu s profesní etikou soudce. Obstrukce na Nejvyšším soudu Alabamy byly federálními soudy označeny za protiústavní. Moore svoje obvinění popírá a tvrdí, že pouze informoval soudce o tom, že je zde stále konflikt mezi státními a federálními soudními rozhodnutími.

Moorovo funkční období má trvat až do roku 2018 a ačkoliv funkci neztratil, nemůže řídit činnost senátů, přidělovat případy a nemá nárok na plat po celou dobu pozastavení jeho funkce. Jeho suspendování má přitom trvat až do konce jeho funkčního období. Dopad tak bude prakticky totožný jako by byl odvolán. Odvolání z funkce soudce ale vyžadovalo jednomyslné rozhodnutí. Právní zástupce Roye Moora se ihned po rozhodnutí vyjádřil, že došlo k odvolání z funkce soudce, ačkoliv to odvoláním není nezváno. To porušuje pravidla, kterými je Justiční soud vázán.

Roy Moore si vybudoval kariéru na náboženských provokacích. Už jednou byl odvolán z Nejvyššího soudu Alabamy v roce 2003, když odmítal odstranit z rotundy Nejvyššího soudu 2.400 kilogramový granitový kámen se dvěma deskami s textem Deseti přikázání. A to ani poté, co mu to bylo přikázáno rozhodnutím federálního soudu. Moor tento monument na soud propašoval přes noc v roce 2001 jako eskalaci jeho předchozích konfliktů kvůli dřevěné plaketě Deseti přikázání v jeho soudní síni. Kromě toho se množily stížnosti na zahajování jeho soudních jednání modlitbou za „boží vedení“ poroty při rozhodování. Alespoň jednou Moore požádal duchovního, aby vedl porotu při modlitbě. Odvolání z funkce jeho kariéru nijak nepoškodilo, protože byl předsedou Nejvyššího soudu zvolen znovu v roce 2012. Kromě kariéry soudce se Moore dvakrát pokoušel o republikánskou nominaci na guvernéra Alabamy.

Podporovatelé suspendovaného předsedy se na jeho výstupy dívají jako na ochranu práv soudnictví a Ústavy Alabamy. Obecně je otázka kárných postihů soudců (zejména ve funkci předsedy soudu) problematická. Jednak to může být vnímáno právě jako zásah do nezávislosti soudnictví a do nezávislosti konkrétního soudce, zadruhé i soudce má právo na svobodu projevu. I když limitovanou tím, že musí vystupovat nestranně a nezaujatě. Také si musí být vědom toho, že působí jako autorita vykonávající státní moc, a proto jeho projevy nemusí být brány jako projevy soukromé osoby.

Zajímavou paralelou tohoto případu je nedávné rozhodnutí Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci Baka proti Maďarsku (stížnost 20261/12). V této věci byl fakticky zbaven funkce předseda Nejvyššího soudu Maďarska. Došlo k tomu zrušením Nejvyššího soudu jako takového a nahrazením institucí zvanou Kúria. Funkce, kterou vykonával, tak zanikla.

Formálním požadavkem pro kandidaturu do Kúrie byl alespoň 5letý výkon funkce soudce ve vnitrostátní justici. Stěžovatel měl přes patnáct let zkušeností u ESLP. Tato podmínka tedy působí arbitrárně tak, aby bylo právě bývalému předsedovi znemožněno ucházet se o funkci. Na toto lze usuzovat i z toho, že k tomuto kroku došlo po kritice, kterou jako předseda Nejvyššího soudu vyslovil vůči velké ústavní reformě probíhající v Maďarsku. S touto pozicí je spojena i funkce předsedy Rady soudnictví a vyjadřovat se k legislativním návrhům s možnými dopady na justici tak bylo jeho zákonnou povinností. ESLP shledal porušení čl. 6 (spravedlivý proces) a čl. 10 (svoboda projevu) Úmluvy a upozornil na tvrdý rozpor s dělbou moci. Vrcholný představitel moci soudní byl totiž zbaven své funkce zásahem moci zákonodárné.

V případě Roye Moora je ale situace odlišná tím, že za suspendování funkce je odpovědný orgán přináležející justici. K zásahu do nezávislosti justice tak patrně nedošlo. Chování předsedy Moora ve funkci bylo do jisté míry extrémní a velmi silně kritizované i z pozice profesní etiky. Hájit nezávislost a svobodu projevu soudců musíme, ovšem nějaké limity je třeba nastavit. A to v pátek Justiční soud Alabamy velmi razantně dokázal. Otázkou zůstává procedura, kterou se tak stalo.

Celé rozhodnutí Justičního soudu Alabamy si můžete stáhnout v originálním znění.

In this article

Join the Conversation