Vláda ČR posvětila první PPP projekt na výstavbu dopravní infrastruktury

9835 0
9835 0

PPP projekt

Podstatou PPP (Public-Private Partnership) je vztah mezi veřejným subjektem (státem, krajem či obcí) a subjektem soukromým, tzv. koncesionářem (stavebními společnostmi, bankami, developery, …), vzniklým na smluvní bázi. Na jeho základě dochází k přípravě, financování a realizaci veřejného záměru (např. výstavba dopravní infrastruktury), kterou provede soukromý subjekt výměnou za budoucí úplatu z veřejných zdrojů, přičemž se tento subjekt rovněž zaváže, že po určitou dobu bude realizovaný veřejný záměr (veřejnou komunikaci) provozovat a udržovat jej v chodu.

Pilotní PPP projekt výstavby úseku dálnice D4

Vláda České republiky na jednání konaném dne ledna 2016 schválila návrh na dostavbu úseku bývalé rychlostní silnice R4 (nyní přeznačené na dálnici D4) mezi Příbramí a Pískem ze soukromých peněz prostřednictvím tzv. PPP projektu.[1] Jedná se o úsek dlouhý 32 km mezi Milínem na Příbramsku a Miroticemi na Písecku. Půjde o první projekt v oblasti výstavby veřejné infrastruktury financovaný na principu spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem, který by měl být na území České republiky realizován.

Další parametry projektu na dostavbu dálnice D4

Podle informací z médií by výstavba měla započít ve druhé polovině roku 2017 a dokončení je odhadováno do 5 následujících let. Budoucí koncesionář bude odpovědný za doprojektování, výstavbu, financování, provoz a údržbu úseku dálnice D4 po dobu následujících 25 let. Koncesionář by se měl po uvedenou dobu starat nejen o jím postavený úsek dálnice, nýbrž i části silnice u Skalky a u Písku.

Výstavba tohoto úseku dálnice předpokládá investiční náklady přes 7 miliard korun českých. Celková předpokládaná dotace činí 24,9 miliard korun českých (součet nominálních plateb státu po dobu trvání koncesní smlouvy).

V září bylo vypsáno výběrové řízení na zakázku „Poskytování služeb právního, finančního a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP R4“ (dále jen „Zakázka“), přičemž celková finanční částka pro tyto účely vyčleněna státem činí 97,5 miliónů korun českých bez DPH.[2] Předmětem této Zakázky je poskytování komplexního právního, finančního, ekonomického a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP R4, včetně poradenství pro možnost uzavření příslušných smluv Zadavatelem, a to po dobu 20 měsíců ode dne zadání Zakázky. Žádost k výběrovému řízení musela být podána do prosince 2015.[3]

Důvody financování prostřednictvím PPP projektů

Důvodem zvolení tohoto úseku dálnice pro pilotní projekt PPP systému v oblasti výstavby veřejné infrastruktury je, že tato veřejná komunikace není součástí páteřní evropské sítě TEN-T (transevropské dopravní sítě), a je proto náročnější při financování jeho dostavby dosáhnout na zdroje z evropských dotací. Projekt rovněž vychází z výsledků studie proveditelnosti, která prokázala výhodnost realizace vybraného úseku na R4 právě PPP způsobem oproti tradičnímu modelu financování.[4]

Další důvodem je, že v období po roce 2023 bude daleko náročnější dosáhnout na evropské peníze pro financování staveb (Evropské fondy na výstavbu infrastruktury skončí v roce 2022), proto financování prostřednictvím PPP může projektu představovat vhodnou alternativní variantu pro realizaci stavebních projektů. Český stát chce uvedeným způsobem získat zkušenosti s tímto typem projektu, aby jej v případě úspěchu mohl uplatňovat ve vyšší míře rovněž pro další projekty.

Světová banka, EIB a EBRD rovněž dlouhodobě doporučují využití modelu PPP pro zajištění dopravní infrastruktury. Na území členských států EU bylo realizováno 1275 projektů s investiční hodnotou 240 miliard eur za posledních 12 let, to ukazuje, že soukromý subjekt dokáže být z dlouhodobého hlediska odpovědnějším investorem v oblasti výstavby veřejných komunikací než stát a díky své invenci a zkušenostem může velké infrastrukturní projekty zajistit efektivněji a včas.

Dobrou zkušenost s PPP mají například i v sousedním Slovensku, kde byl tímto způsobem postaven úsek rychlostní komunikace R1 o délce 52 km do Banské Bystrice. Na Slovensku byl rovněž nedávno uzavřen tendr na obchvat Bratislavy formou PPP projektu.[5]

Stejně tak Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) se vyjádřila pozitivně k přijetí tohoto záměru, neboť ČR realizací pilotního PPP projektu má konečně praktickou zkušenost s tímto typem projektů a poukazuje na vhodnost mít soukromého partnera dlouhodobě odpovědného za výsledek své vlastní práce, který zajišťuje svým vlastním kapitálem. ČR se tak stane tak jedním z posledních evropských států, který tento alternativní model využil.[6]

Vliv pilotního PPP projektu na další potenciální PPP projekty

Ministerstvo dopravy předpokládá dostavbu úseku dálnice D7 z Prahy do Chomutova o délce 35 km. Tento projekt má blízko k naplnění základních předpokladů pro proveditelnost formou PPP (územní rozhodnutí vydaná na souvislé úseky, pokročilejší stav majetkoprávní přípravy atd.). Předpokládané investiční náklady činí 8 miliard korun českých. K jeho realizaci by mělo být přistoupeno, pokud se osvědčí projekt výstavby úseku dálnice D4 formou PPP projektu. [7]

Shrnutí

Ve světě je výstavba metodou PPP projektů běžnou záležitosti, jen v roce 2014 se v celé Evropě uzavřelo 15 podobných projektů. Česká republika v tomto ohledu zaostává za ostatními státy Evropské unie, lze shrnout, že tento pilotní testovací PPP projekt může být důležitým mezníkem pro určení budoucího kurzu vývoje financování stavebních záměrů prostřednictvím PPP v České republice, a to nejenom při výstavbě dopravní infrastruktury, ale i v dalších oblastech.


[1] Usnesení vlády České republiky ze dne 13. ledna 2016 č. 4. Dostupné na adrese: <https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRAA6BABKIO>.

[2] ČTK. Vláda schválila dostavbu dálnice D4 ze soukromých peněz [online]. Ceskenoviny.cz, 13. 1. 2016 [cit. 31. 1. 2016]. Dostupné na <http://www.ceskenoviny.cz/tema/zpravy/vlada-schvalila-dostavbu-dalnice-d4-ze-soukromych-penez/1302480&id_seznam=14765>.

[3] Konkrétní podmínky Zakázky (profesní kvalifikační předpoklady, ekonomická, finanční a technická způsobilost) lze nalézt v Oznámení o této Zakázce, které je dostupné na adrese <https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/626519>.

[4] ČTK. Vláda schválila dostavbu dálnice D4 ze soukromých peněz [online]. Ceskenoviny.cz, 13. 1. 2016 [cit. 31. 1. 2016]. Dostupné na <http://www.ceskenoviny.cz/tema/zpravy/vlada-schvalila-dostavbu-dalnice-d4-ze-soukromych-penez/1302480&id_seznam=14765>.

[5] Vláda ČR schválila dostavbu dálnice D4 formou PPP [online]. Ceskainfrastruktura.cz, 13. 1. 2016 [cit. 31. 1. 2016] Dostupné na <http://www.ceskainfrastruktura.cz/zpravy/vlada-cr-schvalila-dostavbu-dalnice-d4-formou-ppp/>.

[6] Tisková zpráva Asociace pro rozvoj infrastruktury ze dne 13. ledna 2016. Dostupná na adrese: <http://www.ceskainfrastruktura.cz/wp-content/uploads/2016/01/160113-TZ-PPP-R4.pdf>.

[7] ČTK. Dostavbu dálnice D4 zaplatí soukromníci, vláda schválila PPP projekt. [online]. Zprávy.e15.cz.cz, 13. 1. 2016 [cit. 31. 1. 2016]. Dostupné na <http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/dostavbu-dalnice-d4-zaplati-soukromnici-vlada-schvalila-ppp-projekt-1261821>. Další informace související s tímto záměrem lze nalézt na následující adrese <http://www.ceskainfrastruktura.cz/projekty/rychlostni-silnice-r7/>.

In this article

Join the Conversation