Prolongace jako „nový způsob terminace“ nájemního vztahu dle NOZ

3148 0
3148 0

Dle oficiálních stránek Ministerstva spravedlnosti může zaniknout nájem bytu podle NOZ třemi způsoby. Výpovědí, odstoupením od smlouvy a nakonec asi nejběžnějším způsobem – uplynutím doby. Kromě toho, že NOZ zná i další způsoby (nejen tyto tři) zániku nájemního vztahu (např. splynutí, které známe i dnes; v NOZ ustanovení § 1993-1994), názývá ministerstvo na svých stránkách „uplynutí doby“ prolongací. Je to však ex definitione nesmysl, prolongace znamená totiž opak – prodloužení platnosti smlouvy.

Tato prolongace je u obecného nájmu v NOZ upravena v § 2230, u nájmu bytu pak v § 2285. Rozdíl oproti stávající úpravě (viz § 710 odst. 3 OZ) tkví v tom, že pokud smlouva nestanoví jinak, nájem se automaticky prodlužuje; dle stávajícího OZ je tomu naopak – pokud se nestanoví jinak, nájem takto prodloužit nelze. K nahlédnutí zde: http://obcanskyzakonik.justice.cz/smluvni-pravo/konkretni-zmeny-ve-zvlastni-casti/najem-a-pacht/

Zdroj obrazového materiálu: Flickr.com, John Kannenberg

In this article

Join the Conversation